poniedziałek, 24 września 2012

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego

Informacja na temat zakresu treści kształcenia
do 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego z Elementami Historii

JĘZYK POLSKI

1. Znajomość pojęć:
 • temat, główna myśl utworu, wątek, bohater, czas i miejsce zdarzeń,
 • nadawca i odbiorca wypowiedzi,
 • tekst informacyjny, literacki, reklamowy,
 • opowiadanie, baśń, legenda, mit, komiks,
 • proza, poezja,
 • wers, strofa, refren,
 • porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie, fikcja literacka, realizm, prawdopodobieństwo, fantastyka;
2. Wiedza o języku:
 • rozpoznawanie wypowiedzeń oznajmujących, pytających, rozkazujących,
 • rozpoznawanie zdań pojedynczych rozwiniętych, nierozwiniętych, złożonych, równoważnika zdania,
 • wskazywanie podmiotu i orzeczenia,
 • rozróżnianie rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika, przysłówka,
 • określanie form przypadków, liczb, czasów, osób i rodzajów;
3. Wypowiedzi pisemne:
 • opowiadanie,
 • opis,
 • ogłoszenie, zawiadomienie,
 • zaproszenie,
 • przepis,
 • list prywatny,
 • pamiętnik, dziennik,
 • plan ramowy i szczegółowy;
4. Stosowanie w praktyce zasad ortografii i interpunkcji:
 • pisownia nazw własnych, ó-u, rz-ż, ch-h, nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami,
 • użycie w zdaniu kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika, myślnika;
5. Budowa i znaczenie słowników: ortograficznego, języka polskiego, encyklopedii; wyszukiwanie informacji w Internecie.

LEKTURA DODATKOWA:
R. Goscinny, Sempe, "Nieznane przygody Mikołajka"

HISTORIA

1. Podać przykłady potrzeb człowieka i ich zaspokajania.
2. Wyjaśnić znaczenie rodziny; prawa i obowiązki jej członków.
3. Opisać swoją małą Ojczyznę.
4. Podać przykłady upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości małej Ojczyzny.
5. Wytłumaczyć znaczenia najważniejszych świąt narodowych, symboli państwowych i miejsc pamięci narodowej.
6. Wskazać na mapie i opisać główne regiony i miasta Polski.
7. Podać przykłady najważniejszych zabytków Polski.
8. Wymienić mniejszości narodowe oraz miejsca skupisk Polaków na świecie.
9. Podać przykłady źródeł historycznych.
10. Opisać różnice między epoką kamienną a epoką neolitu.
11. Wyjaśnić znaczenie wynalazku pisma.
12. Opisać życie codzienne w starożytnej Grecji, Rzymie oraz osiągnięcia starożytnych ludów.
13. Opowiadać mity greckie.
14. Charakteryzować wierzenia Greków i Rzymian.
15. Opisać narodziny chrześcijaństwa.
16. Opisać życie mieszkańców Biskupina.
17. Opowiadać legendy o początkach państwa polskiego.